Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.
Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Besteed €85 voor gratis verzending binnen Nederland.

ZWANGERSCHAP LET OP!!! I.v.m. mijn zwangerschap kan het langer duren voordat bestellingen en reacties verwerkt worden. Klik hier voor meer informatie. Bedankt voor jullie begrip!

Algemene voorwaarden

Zilver & Zoet 

Disclaimer

Door bestelling van sierraden en/of cupcakes van Zilver & Zoet ziet koper automatisch af van de bedenktijd waarin koper zijn aankoop kan annuleren of ruilen

Artikel 1          Definities

 1. Zilver & Zoet, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 61065331, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verkoper zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de koper werkzaamheden voor koper verrichten en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens de verkoper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3          Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
 3. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4          Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. De verkoper bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging. Tot de aanvaarding is bevestigd door verkoper, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Verkoper zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de koper zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
 4. De verkoper kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de verkoper, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5          Tarieven en betalingen      

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de verkoper geen invloed op heeft.
 3. Betalingen vinden plaats via iDEAL, Paypal of overschrijving op het moment dat een aanbod wordt aanvaard door de koper. Door partijen kan worden overeengekomen dat er een pin betaling of contante betaling plaatsvindt bij het ophalen van de bestelling. De betaling dient dan zo gepast mogelijk te zijn.
 4. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 werkdagen. Wanneer de overschrijving niet tijdig is voldaan, zal de bestelling worden verwijderd. 

Artikel 6          Informatieverstrekking koper

 1. Koper stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan verkoper.
 2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verkoper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Koper vrijwaart verkoper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7          Herroepingsrecht

 1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk om op maat gemaakte sieraden te ruilen en/of retourneren. Voor verzending van een op maat gemaakt sieraad zal een waarheidsgetrouwe afbeeldingen worden getoond aan koper. Wanneer koper nog niet volledig tevreden is, zullen er aanpassingen door verkoper worden gedaan. Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen vanaf het moment dat het product is verzonden. Ook de cupcakes kunnen niet worden geretourneerd wegens de beperkte houdbaarheid.
 2. In geval van standaard producten die worden aangeboden in de webshop kan het product binnen 14 dagen retour worden gestuurd op kosten van de koper. Partijen zullen in overleg treden voor een oplossing. Om een retour aan te melden kun je een mail sturen naar info@zilverenzoet.nl
 3. De koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. 
 4. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 3 genoemde komt voor rekening van de koper.

Artikel 8          Levering en bezorging 

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de koper heeft opgegeven. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Verkoper verzendt geaccepteerde bestellingen binnen 10 werkdagen, tenzij een langere termijn is afgesproken.
 3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 20 werkdagen heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De verkoper zal het bedrag dat de koper heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van door koper zelf aangeleverd materiaal.
 4. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en/of zetfouten van afbeeldingen of tekst.
 5. 5. In het geval dat verkoper een schadevergoeding verschuldigd is aan koper bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, dan wel door verkoper aan koper is gefactureerd.
  De koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde producten.

Artikel 10        Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Zilver & Zoet berusten bij verkoper en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
 3. Bij inbreuk komt verkoper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door verkoper gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. De eigendom van door verkoper geleverde goederen gaat over op koper wanneer de betaling volledig is voltooid. 

Artikel 11        Aanbiedingen en acties

 1. Verkoper biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is verkoper niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de factuur binnen de gestelde termijn is voldaan. Verkoper bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt verkoper het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 12        Bijzondere bepalingen cupcakes

 1. De minimale afname voor standaard cupcakes is 6 stuks per smaak. Bij mini cupcakes geldt een minimum afname van 12 stuks per smaak.
 2. Bij een bestelling van 24 cupcakes of meer dient er telefonisch contact op te worden genomen met Zilver & Zoet om de bestelling te bespreken.
 3. Op de cupcakes kan door middel van eetbare inkt een logo of afbeelding worden geprint. De afbeelding dient in JPEG, EPS of PDF naar Zilver&Zoet worden gemaild. Er kunnen afwijkingen in kleur ontstaan tijdens het printen.
 4. Gewenste logo’s of afbeeldingen dienen 14 werkdagen voor de afleverdatum van de cupcakes binnen te zijn bij verkoper.

Artikel 13        Klachten en garantie

 1. Koper is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan de verkoper.
 2. Koper heeft levenslange garantie op geleverde sierraden, tenzij het gebrek is ontstaan door schuld van de koper. Deze omstandigheden komen te allen tijde ter beoordeling van verkoper.
 3. Verkoper zal in geval van een gegronde retourzending de retourkosten op zich nemen. 

Artikel 14        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verkoper is gevestigd, zijnde Rechtbank Den Haag.
 4. 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de verkoper en betrokken derden 12 maanden.