Gratis levering binnen Nederland op alle sieraden bestellingen vanaf €85,-

Algemene leveringsvoorwaarden

Zilver & Zoet

Artikel 1 – algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Zilver & Zoet en opdrachtgevers.
1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.3 Zilver & Zoet is een goudsmid en bakkerij. Als zodanig houdt Zilver & Zoet zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten van uitsluitend 925 sterling zilver materiaal. Op verzoek van de opdrachtgever kan ook ander materiaal als goud gebruikt worden. Al de zoete producten worden gemaakt van uitsluitend versproducten.
1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
1.5 Het bedrijf Zilver & Zoet is gevestigd te Valeriusstraat 9, 2517 HM te Den Haag, bereikbaar onder telefoonnummer 0031621263165 of via info@zilverenzoet.nl, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61065331 en heeft als BTW-identificatienummer: NL854189701B01
 
Artikel 2 - de overeenkomst
2.1
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.zilverenzoet.nl of tussen 09:00 uur en 21:00 uur ook telefonisch.
2.2 Voor grote bestellingen bij ‘Zoet’: 24 cupcakes of meer, dient de opdrachtgever contact op te nemen met Zilver & Zoet. Zilver & Zoet neemt dan zo snel mogelijk contact op met de opdrachtgever om de bestelling door te nemen en een passende lever- / ophaaldatum af te spreken.
2.3 De overeenkomst tussen Zilver & Zoet en een opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.4 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2.6 Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.7 Een logo/afbeelding op een cupcake wordt middels eetbare inkt op een ouwel/sugarsheet ondergrond geprint. Het logo/afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, EPS, PDF naar info@zilverenzoet.nl te worden verstuurd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn. Aanleveren van het logo dient 14 werkdagen voor de afleverdatum bij ons binnen te zijn.
2.8 De minimale afname voor normale cupcakes is 6 per smaak en voor mini cupcakes 12 stuks per smaak.
 
Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
3.3 Elk product van Zilver & Zoet wordt met de handgemaakt. Hierdoor kan het zijn dat het eindproduct afwijkt van de afgebeelde foto. Dit zijn vaak lichte afwijkingen, waarbij de afwijking kan liggen in de vorm en kleur (van edelsteen, kleur van fondant of de toef).
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 4 - De prijs
4.1 De tussen Zilver & Zoet en de opdrachtgever overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
4.2 Van de tussen Zilver & Zoet overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dit wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Zilver & Zoet nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien tussen Zilver & Zoet en een opdrachtgever een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de opdrachtgever om hem motiverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Zilver & Zoet overgaat tot vervaardiging, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De opdrachtgever dient dan echter wel de tot op dat moment door Zilver & Zoet gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten
van het ontwerp, aan Zilver & Zoet te voldoen.
4.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.6 Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermeldde prijzen.
 
Artikel 5 - Betaling
5.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
5.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.3 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
5.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats nadat de overeenkomst heeft plaatsgevonden en voordat of tijdens de zaak is afgeleverd. De betaling geschiedt contant, door middel van een elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Zilver & Zoet aan te wijzen rekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder toestemming van Zilver & Zoet over te gaan tot verrekening.
5.5 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
5.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Zilver & Zoet heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Zilver & Zoet, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Zilver & Zoet de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
5.7 Zilver & Zoet is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen Zilver & Zoet dient in de verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Zilver & Zoet, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de opdrachtgever, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.
5.8 Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen worden voldaan. Bij gebruik van kortingscodes bij de betaling bepaalt Zilver & Zoet of de korting correct is toegepast en beslissen wij derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Zilver & Zoet zich het recht de bestelling te annuleren.
 
Artikel 6 - Intellectuele eigendommen
6.1
De door Zilver & Zoet vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Zilver & Zoet, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Zilver & Zoet, niet toegestaan.
 
Artikel 7 - leveringsverplichtingen
7.1 Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ‘Zilver’ de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Voor de cupcakes wordt de levertijd samen met de opdrachtgever nader bepaald.
7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.5 Voor bedrijven worden de cupcakes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Zilver & Zoet is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.
7.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zilver & Zoet tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Zilver & Zoet bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.8 Het afhalen van de zoete bestelling is mogelijk aan de Pieter van den Zandestraat 20, 2513TM in Den Haag. Het afhalen van de zilveren bestelling is mogelijk aan de Valeriusstraat 9, 2517HM in Den Haag.

Artikel 8 - Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
8.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Zilver & Zoet kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever Zilver & Zoet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
8.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Zilver & Zoet de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Zilver & Zoet komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak; overval; verdwijning bij de verzending.
8.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 7.1, heeft plaatsgevonden draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mochten ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten is.
8.4 De eigendom van een door Zilver & Zoet te leveren zaak gaat pas over op de opdrachtgever wanneer al het door de opdrachtgever uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de opdrachtgever, volledig aan Zilver & Zoet zijn voldaan.
8.5 Zilver & Zoet zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De opdrachtgever zal aan Zilver & Zoet alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.
 
Artikel 9 – retourzendingen, klachten, gebreken en garantie
9.1
Alle artikelen, met uitzondering van de versproducten (producten die kunnen bederven) kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden waarna het totale aankoopbedrag exclusief bezorgkosten overgemaakt wordt op een vooraf op te geven bank rekeningnummer. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Zilver & Zoet worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
9.2 De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet aan de productbeschrijving, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Zilver & Zoet mede te delen.
9.3 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Zilver & Zoet te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Zilver & Zoet te worden meegedeeld.
9.4 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens Zilver & Zoet met betrekking tot de betreffende gebreken.
9.5 De opdrachtgever dient Zilver & Zoet schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Zilver & Zoet niet binnen 15 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Zilver & Zoet te verhalen.
9.6 Zilver & Zoet garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in 8.2
9.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. De niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander
dan het voorziende normale gebruik;
b. Normale slijtage;
c. Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn
verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van
de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en
zaken.
9.8 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Zilver & Zoet tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van de garantie.
9.9 Indien Zilver & Zoet en de opdrachtgever overeen zijn gekomen om het product terug te sturen, zal de opdrachtgever het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Zilver & Zoet te retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van terugzending komen voor de rekening van de opdrachtgever.
9.10 Indien Zilver & Zoet en de opdrachtgever overeen zijn gekomen tot volledige vergoeding van het aankoopbedrag en de opdrachtgever het bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.
9.11 Omdat gebak gemaakt wordt van uitsluitend versproducten kunnen deze snel bederven of verouderen. Als deze worden bewaard en gegeten volgens de voorschriften op de site, kunnen deze niet wordt geretourneerd of vergoed.
9.12 Zilver & Zoet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo/afbeelding en tekst.

Artikel 10 – annulering
10.1
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de eigenaren van Zilver & Zoet. Dit kan telefonisch of via e-mail. Zilver & Zoet kan niet garanderen dat de bestelling kosteloos geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
10.2 Zilver & Zoet behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

Artikel 11 – forumkeuze en rechtskeuze
11.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Zilver & Zoet zich bevindt.
11.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlands recht van toepassing is.

Heb je nog vragen?
Indien je nog vragen hebt over de algemene voorwaarden, dan kan je contact met ons opnemen. De eigenaren van Zilver & Zoet helpen je graag verder als je informatie nodig hebt of als je jouw gegevens wilt wijzigen.

In het geval van wijziging van onze algemene voorwaarden, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Voor ons privacybeleid, klik hier

Maat bepalen

Het blijft altijd lastig om de juiste maat te bepalen voor je sieraad. Daarom hebben we een paar handige hulpmiddelen op een rijtje gezet om de maat te bepalen voor je ring, armband of ketting. Kijk dus even op de volgende pagina's:

Naast de standaard maten in de webshop is elke andere tussenmaat ook mogelijk. Omdat we alles op maat maken, kan elk sieraad eenvoudig worden aangepast naar je eigen maat. Geef dan de gewenste maat aan in het opmerkingsveld bij het uitchecken.